تاثیر روزه داری بر کاهش درد مفاصل

مقدمه روزه داري در جهت سلامت نفس و جسم انسان مي باشد. بر اين اساس، در اين پژوهش، مقاومت انسان به هنگام روزه داری در مقابل درد مورد بررسي قرار گرفت. اين تحقيق بر روي 55 دانشجوي پسر دانشکده علوم توانبخشي ايران که بطور تصادفي انتخاب شده بودند، قبل، ابتداء ميانه و انتهاي ماه مبارکادامه مطلب